Sex Sorted Semen Khillar Bull

Name of BullTag No.UIDDOBBreedDam No. / NameStd. M.Y. (Kg)Fat%SireINAPH ID
WONDER [SSS]KH-1137004456966620.01.15KhillarLadki9004.1Gavdecha BailNA