Sex Sorted Semen HF 50% Bulls

Name of BullTag No.UIDBirth DateBlood LevelDam No. / NameDams std.M. Y. (Kg)Fat%Sire NameSires Dam Best M.Y. (Kg)INAPH ID
DAINIK [SSS]171237001136893213.12.1250%HF+50%GVaishali61603.5Dhondi6184BAF-DAINIK
DOCOMO [SSS]UID42001445145706.09.1650%HF+25%S+25%ND4200132468166086.32(1st)NASAH-HFS-66 --BAF-DOCOMO
DAITYA [SSS]9703037004456910812.02.1450%HF+37.5%G+12.5%SSoniya61604.2Dharmik6550NA
DIKSHA [SSS]UID42001383775115.04.17HF50%+S25%+ND25%4200129281557431.48NAKUL-HS-20NANA
DONALD [SSS]171637001136891002.11.1350%HF+50%GKajal59404.2Dhawal6545BAF-DONALD