Conventional Semen Hariana Bulls

Name of BullTag No.UIDDate of BirthBreedDam No. / NameStd. M.Y. (Kg)Fat%SireINAPH ID
KHEMCHAND*H-137001136668420.01.11HarianaDungali28465.9SheruJND-HR-H1
KHAMBIR*H-337001136664010.11.11HarianaDudhiya28005.1AshokJND-HR-H3
KHAIBAR*H-437001136669508.04.11HarianaShukantala30004.9VikashJND-HR-H4
KHUSHAL*H-237001136661616.03.11HarianaGanga22365.3SheruJND-KHUSHAL